พันธุศาสตร์ทางคลินิก : ความรู้พื้นฐาน

อบรมวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2554
เรื่อง “ป้องกันโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนเกิดซ้ำ และความพิการแต่กำเนิด....คุณช่วยได้”
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุม 810 อาคารปฎิบัติการรวมและโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

พันธุศาสตร์ทางคลินิก : ความรู้พื้นฐาน

โดย อ.พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ กุมารแพทย์เวชพันธุศาสตร์

Dim lights Embed Embed this video on your site