เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • www.genedx.com - เป็นเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการและแหล่งประโยชน์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคทางด้านพันธุกรรมโดยเฉพาะ

 

  • www.genereviews.org - เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางวิชาการและรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทางด้านพันธุกรรม การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิจัย และบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

  • www.rarediseaseday.org - เป็นเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหายากทั่วโลก ถึงมีการก่อตั้งวันโรคหายากขึ้น

 

 

เว็บไซต์แนะนำ

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ www.special.obec.go.th
สถาบันราชานุกูล www.rajanukul.com
มูลนิธิออทิสติกไทย www.autisthai.org
ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล www.pt.mahidol.ac.th/ptclinic/index.php?option=com
สภาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว www.cf.mahidol.ac.th
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง) บ้านราชาวดีหญิง www.fmrth.com/contact_us.php?key=punyakarn
ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร www.fmrth.com/contact_us.php?key=punyakarn
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ www.fmrth.com/contact_us.php?key=klongtoeu
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย www.fmrth.com/contact_us.php?key=klongtoeu
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง www.fmrth.com/contact_us.php?key=tungsonghong
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.fmrth.com/contact_us.php?key=udonthani
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ www.fmrth.com/contact_us.php?key=chiangmai
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ www.fmrth.com/contact_us.php?key=southern