ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง การแพทย์แห่งชาติ

เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธาณสุข ก่อตั้งเมื่อ วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2534  โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวบไซต์ http://www.snmrc.go.th